Úvodná strana 2023-02-01T15:24:29+02:00

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Martin.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je dôležitým nositeľom aktívneho boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. Program činnosti na tomto úseku, ktorý sme prijali pred piatimi rokmi zahŕňal systematické zabezpečovanie úloh na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy vlastných členov a občanov. Preto prvoradou úlohou všetkých orgánov okresnej organizácie bolo orientovať úsilie členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého občana a prejavilo sa to v jeho uvedomelom konaní a chovaní.

Vianočný pozdrav 2021

Napísal | 24 decembra, 2021|Categories: Clanky|

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec roka 2021. Koniec roka je príležitosťou na to, aby sme si zhodnotili čo sa nám všetko podarilo naplniť a uskutočniť  či už v osobnom alebo pracovnom živote. Rok 2021 bol pre každého z nás veľmi náročný . Náročný v tom, že do našej spoločnosti zavítal neželaný návštevník v podobe Covid 19. Báli sme sa všetci o svojich blízkych a pristúpili sme na všetky opatrenia, len aby sme uchránili tých najbližších. Ale boli sme tu aj preto aby sme pomohli, keď to situácia vyžadovala.  Nemohli sme robiť akcie, ktoré nás združujú ako sú oslavy výročí našich DHZ, nemohli sme osláviť 90. výročie  hasičského domu, nemohli sme rozbehnúť ligu mladých hasičov. Podarilo sa nám však uskutočniť územné kolá či už mladých hasičov, dorastu aj dospelých, taktiež branný pretek mladých hasičov. Podarilo sa nám uskutočniť všetky VČS členov DHZ a zvoliť si nové výbory DHZ. Uskutočnili sme jednu základnú prípravu členov jednotiek DHZO. Ukončili sme aj súťaž [...]

Viac článkov

O nás

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu.Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie „Zväzu požiarnej ochrany ČSFR“ na území Slovenskej republiky.

História organizácie sa začala písať v roku 1922, kedy bola v Trenčíne dňa 6. augusta založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. Toto krédo sa dodnes vyníma na každej vlajke hasičského zboru.

Dokumenty

Zobraziť všetky dokumenty