História

História 2018-03-04T18:32:03+02:00

historickelogoV minulosti i dnes je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku 2747 DHZ s počtom 90.000 členov. Tieto dobrovoľné hasičské zbory podľa územného princípu tvoria okresné a územné výbory Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Tiež je ustanovených 8 krajských výborov, a to na delegačnom princípe. Každý kraj má zastúpenie v Prezídiu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Noví členovia musia absolvovať základnú prípravu, ktorá sa skladá z nástupnej a zdokonaľovacej prípravy. Končí sa teoretickými a praktickými skúškami.

Odborná príprava dobrovoľných hasičských jednotiek je vykonávaná podľa právnych predpisov. Je koncipovaná tak, aby posilnila praktickú časť odbornej pripravenosti dobrovoľných hasičov na zásahovú činnosť.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky má odbornú školu v Martine, ktorá má dlhoročnú tradíciu. Formou diaľkového štúdia a krátkodobých kurzov pripravuje funkcionárske a technické kádre pre DHZ, okrsky, OV DPO a ÚzV DPO, KV DPO.

Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi DPO. V krúžkoch mladých hasičov dnes pracuje cca 8.000 detí vo veku od 8 do 15 rokov.

Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné a odborné schopnosti.

Najvyšším orgánom DPO SR je Republikové valné zhromaždenie delegátov OV DPO a ÚzV DPO. Schádza sa jedenkrát za 5 rokov. Zvoláva ho Snem DPO SR a zúčastňujú sa ho delegáti všetkých okresných výborov a územných výborov DPO.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je právnickou osobou. Štatutárnym zástupcom DPO SR je prezident a generálny sekretár.

Za nepretržitú a aktívnu prácu sú členom DPO SR udeľované vyznamenania. Najvyšším vyznamenaním je titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.

Najvyššia pocta je prijímanie členov a funkcionárov prezidentom Slovenskej republiky pri príležitosti sviatku svätého Floriána – ochrancu požiarnikov.

DPO SR je členom Slovenského národného komitétu CTIF a jeho prostredníctvom Medzinárodného technického výboru pre prevenciu a hasenie požiarov (CTIF). Je členom i svetovej federácie dobrovoľných požiarnikov F.W.V.F.A.

DPO SR rozvíja spoluprácu so zahraničnými organizáciami dobrovoľných hasičov.