História a súčasnosť

/História a súčasnosť
História a súčasnosť 2018-03-04T18:35:07+02:00

História a súčasnosť Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Martine

Začiatky hasičstva sú také staré ako samo ľudstvo. Ľudstvo spoznalo účinky, ale aj následky ohňa. Využívanie ohňa bolo pre človeka veľmi užitočné. Oheň hrial, umožňoval prípravu potravy a rôznym spôsobom zlepšoval podmienky drsného života človeka. Často ho chránil pred divou zverou. Človek sa ho naučil postupne ovládať, ale často mu unikal spod kontroly. Vtedy sa z ohňa stal živel všetko ničiaci. Preto požiare patrili odpradávna medzi najobávanejšie pohromy, ktorých sa ľudia báli. Oheň sa stal pohromou, ktorá ničila mestá, dediny, brala ľuďom životy, obživu, majetky a to v čase, keď sa ešte nevedeli brániť jeho ničivej sile. Ľudstvo bolo teda nútené hľadať spôsob a prostriedky, ktorými by sa proti tomuto živlu chránilo. Nie inak to bolo aj v Turčianskom svätom Martine a jeho okolí – TURCI . Hrdo nesieme pomenovanie, že Turiec je kolískou hasičstva na Slovensku. Hasičské zbory sa začali zakladať na dobrovoľnom systéme začiatkom sedemdesiatych rokov. Jeseň 1872 bola na Slovensku mimoriadne horúca, takže koncom októbra kvitli stromy. Na Slovensku a teda aj v Turci, bolo mnoho požiarov. Po požiaroch v Martine /2.9./, Dolnej Štubni / 6.9./, Kláštore pod Znievom /4.10./ , vo Vrútkach /11.10./. A tieto požiare spôsobili masívne zakladanie hasičských spolkov v Turci. Prvým verejným pôsobením na obyvateľov Turca k zakladaniu hasičských zborov bol článok: V Turci mávame, žiaľbohu, časté ohne, čo je tým hroznejšie, že nám september doniesol horúce časy. Včera, dňa 6. septembra vyhorela, ako sa dozvedáme, skoro celá dolná Štubňa. Škoda je veľmi veľká….. O pár dní sa touto výzvou zaoberá profesor Ján Gočár, strážny veliteľ peštianskeho dobrovoľného hasičského zboru a uverejňuje svoj článok v Národných novinách č. 8 s titulkom „ S ohňom do ohňa“ – zakladajme hasičské zbory ! Do roku 1918 vzniklo v Turci 50 dobrovoľných hasičských zborov pre 60 obcí. Vznikali za veľmi ťažkých podmienok pretože ľud bol chudobný a biedny. Výzbroj a výstroj si hradili z vlastných veľmi skromných prostriedkov. Archívne dokumenty o vzniku DHZ v Turci deklarujú okrem iného najmä aktivitu mnohých neskorších vedúcich funkcionárov vtedajšieho hasičstva. Práve mesto Turčiansky svätý Martin  a osobitne mladý právnik Jozef Kohút vynaložil veľa úsilia na založenia DHZ v Martine, kde funkciu veliteľa vykonával až do roku 1906. práve jeho pričinením vznikli DHZ nielen v Turci, ale aj na Liptove, Orave, a Považí. Jozef Kohút bol autorom prvých cvičebníkov hasičstva. Tieto významné materiály sa používali nielen v Turci, ale po celom Slovensku až do skončenia 1. svetovej vojny. Jozef Kohút zomrel 16.mája 1915 a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine, ako aj mnohí ďalší  zakladajúci činovníci Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku a v Turci. Okrem Jána Kohúta sú to – Pavol Mudroň, S.H. Vajanský, Milan Richard, Andrej Halaša, AmbroPieter, Andrej Sokolík, Ivan Daxner, Ján Straka, Žigo Paulíny Tóth, Dr. Ján Vanovič, Peter Kompiš, Jozef Gašparík, Dušan Šulc a tiež Miloslav Schmidt. Právom je možné deklarovať, že v Turci sa rodili DHZ používajúce slovenskú veliacu reč / DHZ Turčiansky svätý Martin, Mošovce, Blatnica, Kláštor pod Znievom, a iné /. Medzi prvé a najstaršie DHZ v Turci patrí Turčiansky svätý Martin /1873/, Kláštor pod Znievom, Lazany, Slovany / 1874 /, Mošovce a Sučany /1875/, Valča /1876/, Slovenské Pravno /1879/, Záturčie /1881/, Vrútky /1882/, pričom v roku 1894 mal DHZ Martin 100 členov, Kláštor pod Znievom 148 členov, Mošovce 110 členov. Výrazné sú slová kronikára „ Pamätnice 50 – ročnej činnosti DHZ v Martine vydanej v roku 1923, v ktorej je napísané: „ je isté, že  zakladateľom hasičského zboru martinského a v celom Turci popri obrane proti ohňu išlo aj o iné veci. Slovenským ľuďom martinským a turčianskym záležalo na tom, aby stvorili spolok, do ktorého by mohol vstúpiť každý občan či inteligent, remeselník, roľník, alebo robotník. Išlo im o to, stvoriť baštu slovenského národného života, v ktorej by mali miesto všetky vrstvy národa“. Do histórie dobrovoľného hasičstva Turca treba uviesť jeho podiel na vzniku a živote Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku /ZHJ/od roku 1922 až po jej zrušenie 16. septembra 1951.  Veď práve v Turci vznikli prvé  okresné hasičské jednoty /OHJ/.V Turčianskom Svätom Martine a v Mošovciach hasičskí pracovníci pochopili nevyhnutnosť utvoriť ústrednú hasičskú organizáciu celého Slovenska. Na jar 1922 vznikli dve okresné hasičské jednoty – OHJ č. 1 pre okres Turčiansko – sv. martinský, v Martine a OHJ č. 2 v Mošovciach pre okres Štubniansko-teplický. Založenie týchto OHJ vykonal martinský zbor na čele so svojim veliteľom Miloslavom Schmidtom a námestným veliteľom Dušanom Šulcom 30.júla 1922. Voľba funkcionárov pre okres Martin sa konala 30.júla 1922 dopoludnia v Turčianskom Sv. Martine a odpoludnia v Štubnianskych Tepliciach. Za okresného veliteľa OHJ č. 1 bol zvolený Miloslav Schmidt a OHJ č.2 Michal Štarke, veliteľ DHZ Mošovce. Pred celoštátnym zjazdom hasičstva v Trenčíne boli OHJ len v Turci, po zjazde ich rozpustili. Už na valnom zhromaždení týchto OHJ prítomní vládni zástupcovia oznámili, že zriadením veľžúp na Slovensku zanikne Turčianska župa, namiesto nej vznikne okres so sídlom v Turčianskom Svätom Martine.

Ustanovujúce valné zhromaždenie OHJ v Turci sa konalo 29. apríla 1923 vo veľkej dvorane Župného domu v Turčianskom Svätom Martine. Prítomní boli zástupcovia 47 hasičských zborov, ktorí zastupovali 2107 činných členov. Neprítomných bolo 13 hasičských zborov s počtom asi 300 činných členov. Za veliteľa Okresnej hasičskej jednoty je volený Miloslav Schmidt, za námestného veliteľa Michal Štarke a Dušan Šulc, za revízorov Viliam Lilge a Jozef Košina ml. Výbor tvorili: Viliam Baka z Kľačian, Stanislav Surový z Kláštora pod Znievom, Gustáv Somora z Blatnice, Michal Karlovský z Malej Viesky-Štubnianske Teplice, Ján Gulis z Kaľamenovej, Ján Bízik z Príboviec, Andrej Balla z Dolnej Štubne, Jozef Matuľa z Dražkoviec, Alexander Solárik z Necpál, Ľudovít Štancel z Rakše, Fraňo Holub z Hornej Štubne, Andrej Čierny z Bodorovej, Cyril Šedaj z Koštian, ĽudvikTomčány z Trnova, Bertalan Schwarz zo Skleného, Samo Beňovský z Hája, Jozef hrivnák z Budiša, Eugen Korda z Vrútok, Ferdinand Mandlík zo Sučian.

Okresná hasičská jednota v rámci svojej pôsobnosti reorganizovala jestvujúce zbory, oživovala málo činné alebo i nečinné zbory a usmerňovala ich prácu, organizovala okresné cvičby. Prvé okresné cvičenie sa uskutočnilo v Štubnianskych  Tepliciach 8. septembra 1924. Zúčastnilo sa ho 36 hasičských zborov s celkovým počtom 700 hasičov v rovnošate.

V roku 1926 vznikla myšlienka na postavenie Hasičského domu v Martine. Mesto Martin ponúklo ZHJ bezplatne stavebný pozemok. Základný kameň Hasičského domu bol slávnostne položený 7. októbra 1928. Výstavba Hasičského domu v Martine sa dokončila v roku 1930, budova bola slávnostne odovzdaná do užívania 12. októbra 1930. Možno otvorene povedať, že Hasičský dom v Martine sa stal skutočným domovom hasičov, lebo od jeho otvorenia slúži hasičom až dodnes. Od roku 1958 v ňom sídli aj Odborná škola Dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Hasičstvo v okrese Martin pokračuje , plní si svoje poslanie a prechádza rôznymi zmenami. Od roku 1997 pôsobia v Turci znovu 2 okresné organizácie DPO.

Okresný výbor DPO Martin má v súčasnej dobe 45 Dobrovoľných hasičských zborov, 2780 členov DPO z toho 623 žien, 171 dorastencov, 280 mladých hasičov. Okresnú organizáciu v Martine vedie predseda OV DPO PaedDr. Tomáš Zanovit z DHZ Záturčie, Michaela Pavolková riaditeľka OV DPO Martin členka DHZ Blatnica,  podpredseda pre prácu s mládežou Ľubomír Mateáš DHZ Turany, podpredseda pre preventívno – výchovnú činnosť Stanislav Valko DHZ Záturčie.  Ďalej 27 členov Pléna OV DPO Martin,  11 členné predsedníctvo OV DPO, 5 členov Okresnej kontrolnej a revíznej komisie, 11 členov okresného výcvikového štábu, 7 členov okresnej komisie mládeže, 3 členovia preventívno – výchovnej komisie.  V súčasnosti  je v okrese ustanovených 10 okrskov. OV DPO Martin sa môže pochváliť svojou vysokoaktívnou činnosťou či už je to na úseku práce s mládežou, represívnom úseku ale aj preventívno – výchovnou. OV DPO Martin má výbornú spoluprácu s OR HaZZ Martin a starostami obcí. Výsledkom vysokej aktivity v našom okrese je aj skutočnosť, že v rozmiestnení síl a prostriedkov jednotiek DHZO máme: 6 DHZO v kategórii A, 25 DHZO v kategórii B, 10 DHZO v kategórii C, 4 DHZO v kategórii D/ čo sa zmení v roku 2017 /. Tešíme sa z napredovania dobrovoľného hasičstva. Dobrovoľná požiarna ochrana má svoj vlastný zákon, ktorý sme nikdy nemali. Dochádza k modernizácii a výmene vozového parku, výstroje a výzbroje dobrovoľných hasičov.

V okrese Martin sme zaznamenali pokles práce s mládežou, preto sme v roku 2014 vytvorili ligu mladých hasičov, čo nám dopomohlo získať ďalších mladých hasičov. Kladieme veľký dôraz na prácu s mládežou. Práca s mládežou, je pre našu činnosť veľmi dôležitá, nakoľko je potrebné  vychovávať svojich nástupcov a tým udržať dedičstvo, ktoré sme zdedili po svojich predkoch.

Okresná organizácia sa môže pochváliť aj súťažnou činnosťou. Naše DHZ patria medzi špičku v žilinskom kraji. V súčasnej dobe sa najviac darí DHZ Socovce, Záturčie, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom.

Okresný výbor DPO v spolupráci s OR HaZZ a Odbornou školou požiarnej ochrany organizujú  2 krát v roku kvapku krvi. Organizuje okresnú Floriánsku zábavu pre hasičov okresu Martin. Už 14 rokov organizuje v spolupráci so základnými a materskými školami súťaž vo výtvarnom vyhotovení. OV DPO Martin každoročne organizuje pre svoje DHZ Okresné kolo súťaže DHZ pre mužov a ženy, Okresné kolo súťaže hasičského dorastu, Okresné kolo celoštátnej hry Plameň, Branný pretek mladých hasičov, Turčiansku ligu mladých hasičov, ktorá má 5 kôl.  OV DPO Martin je spoluorganizátorom DPO SR pri organizovaní konferencií dobrovoľných hasičov s podpredsedom vlády a ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom, ktorú organizuje v spojenej škole Martin. V spolupráci s OR HaZZ Martin preveruje svoje DHZ previerkovými a súčinnostnými cvičeniami zameranými na rôzne situácie, či už sa jedná o dopravné nehody, povodne, požiare, evakuácia osôb. Činnosť DHZ hodnotia svoje DHZ každoročne na Výročných členských schôdzach členov DHZ a následne po ich ukončení sa Plénum OV DPO zaoberá ich vyhodnotením. To, že hasičstvo v okrese Martin napreduje sa odzrkadľuje aj na náraste členskej základne. V roku 2015 sa členská základňa rozrástla o cca 200 dobrovoľných hasičov. Okresná organizácia Martin bola niekoľkokrát organizátorom Krajských kôl a 4 krát aj majstrovstiev SR.

V roku 1958 uzatvorili okresy Martin a Nový Jičín /ČR/ družbu, ktorá trvá nepretržite až dodnes. Žiaľ zakladatelia tejto družby už nie sú medzi živými .

Od roku 1922 sa vo funkcii predseda OV DPO postupne vystriedali Pavol Kuka, Ondrej Milanec, Viliam Beňuš, Ondrej Debnár, Jozef Franek, Ing. František Kulaviak, znovu Jozef Franek, Ivan Čierny, Milan Zajasenský, Pavol Štanceľ, Ľubomír Horňák len po dobu jedného roka a v súčasnosti PaedDr. Tomáš Zanovit. Medzi tajomníkov, podpredsedov OV DPO, ako aj odborných pracovníkov patrili: Jozef Čarvaga, Viliam Beňuš, Milan Zajasenský, Karol Medvecký, Ivan Pekárik , Ján Kulich, Miloslav Šimko, Pavol Štanceľ, Mária Olbŕimková , Soňa Šefčíková, Anna Čižniarová a v súčasnosti vo funkcii riaditeľka OV DPO Michaela Pavolková.

Spracovala: Michaela Pavolková