Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Martin.

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je dôležitým nositeľom aktívneho boja proti požiarom a ostatným živelným pohromám. Program činnosti na tomto úseku, ktorý sme prijali pred piatimi rokmi zahŕňal systematické zabezpečovanie úloh na úseku protipožiarnej prevencie a výchovy vlastných členov a občanov. Preto prvoradou úlohou všetkých orgánov okresnej organizácie bolo orientovať úsilie členov na to, aby zásady protipožiarnej bezpečnosti prenikli do vedomia každého občana a prejavilo sa to v jeho uvedomelom konaní a chovaní.

Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí

Od | Clanky | Bez komentara

 

Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí členov Dobrovoľných hasičských zborov

Výbor Územnej organizácie DPO SR Martin na svojom zasadnutí schválilo pokyn k vykonaniu Výročných členských schôdzí členov Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré budú zvolané v termínoch:

Od 13.1.2018 – 31.03.2018

Výročné členské schôdze zhodnotia dosiahnuté výsledky v činnosti Dobrovoľného hasičského zboru, hospodárenie v DHZ za uplynulé obdobie a na základe rozboru práce príjmu opatrenia  na skvalitnenie a prehĺbenie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti a úloh vyplývajúcich z vlastných uznesení a uznesení vyšších stupňov. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať,  práci s mládežou a otázkam rozvoja členskej základne. Je potrebné stanoviť si plán činnosti  a rozpočet na ďalšie obdobie. V roku 2016 prebehli voľby do výborov DHZ . V prípade potreby  zmeniť  funkcionára

Stiahnuť celú verziu pokynu

Zobrazit cele

Watch Dragon ball super