Uznesenie z Valného zhromaždenia

//Uznesenie z Valného zhromaždenia

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin

U Z N E S E N I E

Valného zhromaždenia Územného výboru DPO SR Martin,

konaného dňa 18. februára 2017 v Belej Duliciach

            Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR Martin dnešným rokovaním a prijatými závermi potvrdzuje svoj postoj k plneniu úloh z predchádzajúceho OVZ, konaného v roku 2012. V intenciách priebehu rokovania Valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR Martin a vyslovených názorov delegátov tohto rokovania bude sa Územná organizácia DPO SR Martin  aj v nasledujúcom funkčnom období usilovať o ďalšiu efektívnosť a kvalitu svojej práce, s cieľom odstrániť z nej všetky doterajšie nedostatky. Toto zameranie sa dotýka komplexne najmä riadiacej práce všetkých orgánov počínajúc výbormi DHZ a pokračujúc okrskovým systémom a orgánmi Územnej  organizácie DPO SR Martin.

 

            Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR Martin na základe prednesených správ o činnosti a hospodárení Územnej organizácie DPO SR Martin, diskusných vystúpení delegátov, hostí a nimi predložených návrhov:

 

  1. P r e r o k o v a l o

 

A/ Voľbu pracovného územného výboru, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

B/ Správu o činnosti Územnej organizácie DPO SR Martin

C/ Správu o hospodárení Územnej organizácie DPO SR Martin so stanoviskom Kontrolnej

     a revíznej komisie Územnej organizácie DPO SR Martin za hodnotené obdobie

D/ Hlavné úlohy Územnej organizácie DPO  SR Martin pre rok 2017

E/Správu mandátovej komisie

F/Správu volebnej komisie

G/Správu návrhovej komisie

 

  1. B e r i e n a   v e d o m i e

 

A/ Voľbu pracovného územného výboru, mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

B/ Správu o činnosti Územnej organizácie DPO SR Martin

C/ Správu o hospodárení Územnej organizácie DPO SR Martin so stanoviskom Kontrolnej

     a revíznej komisie Územnej organizácie DPO SR Martin za hodnotené obdobie

D/ Hlavné úlohy Územnej organizácie DPO  SR Martin pre rok 2017

E/Správu mandátovej komisie

F/Správu volebnej komisie

G/Správu návrhovej komisie

 

  1. S ch v a ľ u j e

 

     A/Program zasadnutia VZ ÚzO DPO SR Martin, pracovný územný výbor VZ ÚzO DPO  

         SR Martin

     B/Správu o činnosti Územnej organizácie DPO SR Martin

C/Správu o hospodárení Územnej organizácie DPO SR Martin so stanoviskom Kontrolnej  

    a revíznej komisie Územnej organizácie DPO SR Martin za hodnotené obdobie

D/Správu mandátovej komisie

E/Správu volebnej komisie

     F/Správu návrhovej komisie

    G/ Hlavné úlohy ÚzO DPO SR pre rok 2017

 

  1. V o l í

 

A/ Plénum Územnej organizácie DPO SR Martin – 27 členov

B/ Územný výbor DPO SR Martin – 13 členov

B/ predsedu Územného výboru DPO SR Martin PaedDr. Tomáša Zanovita

C/ členov Kontrolnej a revíznej komisie Územnej organizácie DPO SR Martin – 7 členov

D/ zástupcu v Sneme DPO SR, ktorý je aj zástupcom v Krajskom výbore DPO SR Žilina  

     PaedDr.Tomáša Zanovita, jeho náhradníka, ktorý ho bude môcť zastúpiť s hlasom

     rozhodujúcim v Sneme DPO SR ako aj v KV DPO SR Žilina – Petra Hajasa

E/ delegáta na Republikové valné zhromaždenie DPO SR PaedDr. Tomáša Zanovita, ako jeho

     náhradníka, ktorý ho zastúpi v prípade nemoci s hlasom rozhodujúcim – Petra Hajasa

 

  1. P o t v r d i l o

A/ Michaelu P a v o l k o v ú do funkcie tajomníka Územného výboru DPO SR Martin

 

  1. U k l a d á

 

A/  prerokovať všetky návrhy, pripomienky a námety z diskusie, prijať opatrenia na ich

      využitie pre ďalšie skvalitnenie práce a činnosti DHZ i celej Územnej organizácie DPO

      SR so spätným oboznámením diskutujúcich

 

T – do 30.4.2017

Z – ÚV DPO SR Martin

 

B/ Delegátom Valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR Martin prerokovať na zasadnutiach výborov Dobrovoľných hasičských zborov komplexné výsledky z rokovania Valného zhromaždenia ÚzO DPO SR Martin

 

T – 30.6.2017

Z – delegáti Valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR Martin

 

C/ Zapracovať závery Republikového valného zhromaždenia DPO SR do Hlavných úloh Územnej organizácie DPO SR Martin

 

T – do 30.6.2017

Z –  Územný výbor DPO SR Martin

 

V Belej Duliciach dňa 18. februára 2017

          

D e l e g á t i
Valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR Martin

Napísal | 2017-03-06T18:28:33+02:00 6 marca, 2017|Clanky|Komentáre vypnuté na Uznesenie z Valného zhromaždenia