Územné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov pre rok 2021

//Územné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov pre rok 2021

V súlade s uzneseniami Územného výcvikového štábu a Územného výboru DPO SR Martin organizujeme Územné kolo súťaže DHZ pre rok 2021 nasledovne:

Na základe pandemickej situácie z dôvodu Covid 19 prebehne územné kolo súťaže DHZ v nasledovných podmienkach.

Organizačné zabezpečenie ÚzK súťaže DH Z 2019     Prihláška na ÚzK súťaže DHZ

Usporiadateľ: ÚzO DPO SR Martin v spolupráci s DHZ Kláštor pod Znievom
Miesto: ihrisko Kláštor pod Znievom
Termín: 29.05.2021
Začiatok akcie: 8,00 hod.
Ukončenie : 16:00 hod.

Územné kolo súťaže DHZ prebehne v súlade so Súťažným poriadkom DPO SR. V prípade, že uvedený materiál nemáte je na stránke www.dposr.sk, www.dpoovmartin.sk

Doprava:
Hasičské družstvá sa dopravia vlastnými dopravnými prostriedkami / hasičskou technikou/ a na vlastné náklady, alebo na náklady zriaďovateľa DHZ / Obecný úrad, Mestský úrad, právnická osoba/.

Čas príchodu hasičských družstiev z dôvodu Covid 19 : na základe rozhodnutia hygienika okresu Martin budeme súťažiť bez nástupu – nasledovne:

7:30 – príchod rozhodcov

8:00 – 9:00 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 1 / Martin, Priekopa, Záturčie, Tomčany, Lipovec, Turčianske Kľačany, Vrútky, Sučany /
9:10 – 10:10 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 2 / Turany, Nolčovo, Šútovo, Ratkovo, Krpeľany, Turčianska Štiavnička, Podhradie /
10:20 – 11:20 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 3 / Dražkovce, Diaková, Horný Kalník, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Záborie, Turčianske Jaseno /
11:30 – 13:00 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 4 / Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Trebostovo, Trnovo, Bystrička, Necpaly, Belá Dulice, Žabokreky /
13:10 – 14:10 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 5 / Kláštor pod Znievom, Vrícko, Slovany, Socovce, Turčiansky Ďur, Ležiachov, Laskár /
14:20 – 15:20 – príchod a vykonanie disciplín hasičských družstiev okrsku č. 6 / Blatnica, Ďanová, Folkušová, Karlová, Príbovce, Valča, Benice, Rakovo/

15:30 – 16:00 spracovanie výsledkov …. odoslanie Výsledkovej listiny na stránku ÚzO DPO SR a všetkým DHZ okresu Martin. Nástup ani vyhodnotenie nebude organizované. Hasičské družstvá, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach si ceny preberú na Pléne ÚzO DPO SR Martin.
Na Územnom kole súťaže DHZ nesmie byť podaná strava ani žiadne občerstvenie zo strany organizátora súťaže !!!!

Kategórie :
Muži
Ženy
počet členov hasičského družstva 8 vrátane veliteľa
v súťažnom družstve môžu štartovať maximálne 3 súťažiaci dorasteneckého veku
15 – 18 rokov
Za jeden DHZ sa môže zúčastniť len jedno hasičské družstvo mužov a žien!!!!!!

Kontrola súťažného družstva námätkovo …. všetci členovia súťažného družstva musia byť členmi DPO SR a mať pri sebe členský preukaz.

Disciplíny:
Požiarny útok s vodou – 1 pokus
Štafeta 8 x 50m – 1 pokus /cik – cak /
Pretek jednotlivca – neorganizuje sa

Výstroj a výzbroj:

Odev: hasičská pracovná rovnošata v hasičskom družstve jednotná. Je povolené športové oblečenie. Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka a vrchný diel odevu musí prekrývať ramená.
Obuv: šnurovacia v družstve jednotná. Tretry sú povolené.
Prilba: v HD jednotná. Prilba musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Opasok: ľahký služobný, alebo bojový, umiestnený na vrchnej časti odevu /opasok v UBE sa nepočíta/.

Výzbroj:

– pretlakový ventil nadstavený na 0,8 MPa
– 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu
– 1 ks sací kôš so spätnou funkčnou klapkou bez úprav
– 2 ks hadice B s priemerom 75 mm, šírkou plochej hadice 113 mm, dĺžkou hadice 20 m +/- 1 m
– 4 ks hadice C s priemerom 52 mm, šírkou plochej hadice 79 mm, dĺžkou hadice 20 m +/- 1 m
– 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav
– 2 ks prúdnic C s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm a dĺžky 40 – 50 cm celkove
– je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok
– 2 ks kľúče na polospojky
– 2 ks savice s dĺžkou 2,5 m so skrutkovým spojením
– u všetkých disciplín nie je dovolené používať spojky ROTT
pokus na disciplíne požiarny útok s vodou je možné vykonať jedine s použitím pretlakového ventilu dodaného organizátorom, namontovaného na výtlačné hrdlo prenosnej motorovej striekačky pred dopravné vedenie. Tento bude nastavený na rovnakú hodnotu pre všetky hasičské družstvá.

Pokus o naštartovanie, respektíve naštartovanie prenosnej motorovej striekačky na základni sa nepovažuje za porušenie súťažného poriadku.

na poslednom úseku štafetového behu je povolené použiť vlastné náradie / rozdeľovač, hadica/, ktoré zodpovedajú súťažnému poriadku a schváli ho technická kontrola, ostatné náradie na štafetový beh zabezpečí organizátor súťaže/

Protesty podávať písomnou formou do 10 minút od vykonania disciplíny – v súlade so smernicami pre súťaž DHZ

Štáb Územného kola súťaže DHZ:

Veliteľ súťaže: Tomáš Zanovit
Hlavný rozhodca súťaže: Ján Pyšný
Tajomník súťaže: Michaela Pavolková
Rozhodca disciplíny požiarny útok: Ján Mažári
Rozhodca disciplíny štafetový beh 8x50m: Ľubomír Mateáš

Rozhodcov na Územné kolo zabezpečí ÚzO DPO SR Martin prostredníctvom pozvánok!

Vstupná kontrola, prezentácia, sčítacia komisia:
Členovia: Vladimír Froľa, Miroslav Urban, Ján Blahušiak
Technická kontrola: členovia DHZ Kláštor pod Znievom
Komentátor: Milan Mažári

Odvolávacia komisia / protesty /: veliteľ súťaže, hlavný rozhodca súťaže, tajomník súťaže, rozhodca disciplíny na ktorej bol protest podaný a veliteľ hasičského družstva.

Prihlášky:
Riadne vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku, ktorá tvorí prílohu organizačného zabezpečenia do doniesť priamo na súťaž !!!

Strava:
Nebude podané z dôvodu Covid 19

Poistenie:
Všetci účastníci Územného kola súťaže DHZ sú centrálne poistení osobitnou poistkou . Prípadný úraz je potrebné ihneď ohlásiť.

Postup do Krajského kola súťaže DHZ:
Do KK súťaže DHZ postúpi víťaz v kategórii muži, ženy. KK súťaže DHZ je predbežne stanovené na 26.6.2021 v Liskovej, okres Ružomberok / môže nastať zmena /.

Štáb Územného kola súťaže DHZ v hasičskom športe verí, že dodržaním súťažného poriadku a týchto pokynov, ako aj osobnou disciplínou a vystupovaním prispejú všetci účastníci k úspešnému priebehu tohto významného podujatia.

Tešíme sa na Vás a dúfame, že aj v takýchto podmienkach sa Územného kola zúčastníte.

PaedDr. Tomáš Z a n o v i t
predseda ÚzO DPO SR Martin

Napísal | 2021-05-18T21:35:20+02:00 18 mája, 2021|Clanky|Komentáre vypnuté na Územné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov pre rok 2021