Okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov 2016

//Okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov 2016

 

Organizačné zabezpečenie Okresného kola súťaže

Dobrovoľných hasičských zborov pre rok 2016

 

Súbory na stiahnutie
[icon color=”Accent-Color” animation_speed=”Slow” size=”tiny” icon_size=”” animation_delay=”” image=”fa-folder-open”] Prihláška prezenčná listina

Dobrovoľná požiarna ochrana

Okresný výbor M a r t i n

Kuzmányho 36, 036 01 Martin, mobil 0918 790 352, 0907 221 582, e-mail: dpoovmartin@dpoovmartin.sk

www.dpoovmartin.sk

  v Martine, 27.01.201      Vybavuje: Pavolková

V súlade s uzneseniami Okresného výcvikového štábu a Predsedníctva OV DPO v Martine organizujeme Okresné kolo súťaže DHZ pre rok 2016 nasledovne:

Poriadateľ: OV DPO Martin v spolupráci s DHZ Turčianske Jaseno

Miesto: ihrisko obec Turčianske Jaseno

Termín: 28.05.2016

Začiatok akcie: 8,00 hod.

Okresné kolo súťaže DHZ prebehne v súlade so Súťažným poriadkom DPO SR. V prípade, že uvedený materiál nemáte je potrebné vyzdvihnúť si tento na sekretariáte OV DPO Martin, alebo na stránke dposr.sk

Doprava:

Hasičské družstvá sa dopravia vlastnými dopravnými prostriedkami / hasičskou technikou/ a na vlastné náklady, alebo na náklady zriaďovateľa DHZ / Obecný úrad, Mestský úrad, právnická osoba/.

Čas príchodu hasičských družstiev :

do 7, 30 hod. – od včasného príchodu závisí zahájenie súťaže o 8,00 hod. V prípade, že prídete na prezentáciu po 7,30 hod. predĺži sa plánovaný nástup na otvorenie súťaže.

Kategórie :

Muži

Ženy

  • počet členov hasičského družstva 9 vrátane veliteľa

v súťažnom družstve môžu štartovať maximálne 3 súťažiaci dorasteneckého veku 15 – 18 rokov

Disciplny:

Požiarny útok s vodou – 1 pokus

Štafeta 8 x 50m   – 1 pokus / cik cak /

Výstroj a výzbroj:

Odev: has. pracovná rovnošata v hasičskom družstve jednotná. Je povolené športové oblečenie. Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka a vrchný diel odevu musí prekrývať ramená.

Obuv: šnurovacia v družstve jednotná. Tretry sú povolené.

Prilba: v HD jednotná. Prilba musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Opasok: ľahký služobný, alebo bojový, umiestnený na vrchnej časti odevu.

Výzbroj:

– pretlakový ventil nadstavený na 0,8 MPa

–     1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu

sací kôš so spätnou funkčnou klapkou bez úprav

2 ks hadice B, 4 ks hadice C nesmú byť kratšie ako 19 m a musia mať priemer 52mm u C a 75mm u B

/ nie užšie/ s minimálnou šírkou plochej hadice C 79 mm, hadice B 113 mm

1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav

2 ks prúdnic C, o priemere výstrekovej hubice 12,5 mm a dĺžky 40 – 50 cm celkove

je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok

2 ks kľúče na polospojky

2 ks savice so skrutkovým spojením, alebo 4 ks savice s dĺžkou 1,6 m so skrutkovým spojením

u všetkých disciplín nie je dovolené používať spojky ROTT

  • pokus na disciplíne požiarny útok s vodou je možné vykonať jedine s použitím pretlakového ventilu dodaného organizátorom, namontovaného na výtlačné hrdlo prenosnej motorovej striekačky pred dopravné vedenie. Tento bude nastavený na rovnakú hodnotu pre všetky hasičské družstvá.
  • Pokus o naštartovanie, respektíve naštartovanie prenosnej motorovej striekačky na základni sa nepovažuje za porušenie súťažného poriadku.
  • na poslednom úseku štafetového behu je povolené použiť vlastné náradie / rozdeľovač, hadica/, ktoré zodpovedajú súťažnému poriadku a schváli ho technická kontrola, ostatné náradie na štafetový beh zabezpečí organizátor súťaže

Protesty podávať písomnou formou do 10 minút od vykonania disciplíny – v súlade so smernicami pre súťaž DHZ

Štáb Okresného kola DHZ:

Veliteľ súťaže: Ján M a ž á r i

Hlavný rozhodca súťaže: Peter H a j a s

Tajomník súťaže: Michaela P a v o l k o v á

Rozhodca disciplíny požiarny útok: Michal Č i ž n i a r

Rozhodca disciplíny štafetový beh 8x50m: Martin Z a ch a r

Rozhodcov na Okresné kolo zabezpečí OV DPO prostredníctvom pozvánok!

Vstupná kontrola, prezentácia:

Členovia: Denisa Urbanová, Janka Zacharová, Ľubomír Thomka

Technická kontrola: členovia DHZ Turčianske Jaseno

Predseda sčítacej komisie: Miroslav Urban

Člen: Vladimír Froľa

Člen: Ján Blahušiak

Propagačná komisia: Remeň Milan / televízia Turiec, fotodokumentácia, články do Života Turca, časopisu Požiarnik /

Odvolávacia komisia / protesty / : veliteľ súťaže, hlavný rozhodca súťaže, tajomník súťaže, rozhodca disciplíny na ktorej bol protest podaný a veliteľ hasičského družstva.

Prihlášky:

Riadne vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku, ktorá tvorí prílohu pokynov doručiť na sekretariát OV DPO do 20.5. 2016 !!! V prípade záväzne nahlásiť telefonicky p. Pavolkovej 0918790352, 0907 221582

V opačnom prípade nemôže OV DPO zabezpečiť stravu pre hasičské družstvo .

Strava:

Stravovanie zabezpečuje organizátor súťaže v spolupráci s DHZ Turčianske Jaseno. Každé riadne prihlásené hasičské družstvo obdrží pri prezentácii stravné lístky / na jedno HD 9 ks stravných lístkov + vodič /.

Poistenie:

Všetci účastníci Okresného kola súťaže DHZ sú centrálne poistení osobitnou poistkou . Prípadný úraz je potrebné ihneď ohlásiť.

Štartové čísla:

Štartové číslo bude pridelené HD hneď pri prezentácii. Strata a poškodenie štartového čísla bude spoplatnené 4 eurá

Štáb okresného kola súťaže DHZ v hasičskom športe verí, že dodržaním súťažného poriadku a týchto pokynov, ako aj osobnou disciplínou a vystupovaním prispejú všetci účastníci k úspešnému priebehu tohto významného podujatia

 

  PaedDr. Tomáš Z a n o v i t

        predseda OV DPO

 

 

 

 

 

Napísal | 2016-03-03T19:45:18+02:00 26 februára, 2016|Clanky|Komentáre vypnuté na Okresné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov 2016