Uznesenie

Uznesenie

Dobrovoľná požiarna ochrana – Okresný výbor – Martin

U z n e s e n i e

z 12. zasadnutia Pléna OV DPO, konaného dňa 25.11.2016

na učebni OŠ DPO

Plénum OV DPO Martin

A/ prerokovalo

  • Správu o činnosti Predsedníctva OV DPO
  • Prípravu OVZ delegátov DHZ
  • Plán zasadnutí orgánov a komisií do konania OVZ delegátov DHZ

B/ berie na vedomie:

  • Prípravu OVZ delegátov DHZ – 18.02. 2017 v kultúrnom dome Belá Dulice
  • Priebeh VČS členov DHZ

C/ schvaľuje

  • Správu o činnosti P OV DPO
  • Plán zasadnutí orgánov a komisií OV DPO Martin do konania OVZ delegátov DHZ

D/ ukladá

a/ zaslať uznesenie z 12. zasadnutia Pléna OV DPO okrskovým funkcionárom

     a všetkým DHZ okresu Martin

     T – do 05.12.2016                                     Z – Michaela Pavolková

b/ DHZ zinkasovať členské známky pre rok 2017 do 30.3.2017

     T – v texte                                                  Z – výbory DHZ

c/ okrskovým funkcionárom zvolať IMZ okrskov

     T – december 2016, január 2017           Z – okrskoví inštruktori

d/ DHZ zúčastniť sa novoročnej kvapky krvi

     T – 13.01.2017                                           Z – výbory DHZ

e/ DHZ zintenzívniť spoluprácu s obecnými samosprávami

     T – rok 2017                                                Z – výbory DHZ

f/ DHZ porovnať si členskú základňu s evidenciou OV DPO a prípadné

     nezrovnalosti odstrániť

     T – do 30.3.2017                                     Z – tajomníci DHZ, pracovníčka OV DPO

g/ DHZ Príbovce uskutočniť VČS členov DHZ

     T – do 20.01.2017                                   Z – výbor DHZ

     V prípade nedodržania termínu VČS členov DHZ Príbovce zvolá OV DPO v spolupráci s OcÚ

  Príbovce a DHZ Príbovce

  T – do konca januára 2017                         Z – Michaela Pavolková, riaditeľka OV DPO

 

Napísal | 2017-01-18T20:13:25+00:00 január 18th, 2017|Clanky|Komentáre vypnuté na Uznesenie