Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže hasičského dorastu pre rok 2019 

//Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže hasičského dorastu pre rok 2019 

Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže hasičského dorastu pre rok 2019

Prihláška dorast 2019

 

 

Poriadateľ: ÚzO DPO SR  Martin v spolupráci s DHZ  Žabokreky

Miesto konania: ihrisko Žabokreky

Termín: 08. 06. 2019

 

Časový harmonogram:

 

7,30 – 8,00 – prezentácia súťažiacich, štábu súťaže, rozhodcov

8,00 – 8,30 – rozdelenie rozhodcov

8,45 – 9,00 – nástup súťažiacich a rozhodcov k zahájeniu ÚzK

9,15 – 14,00 hod. – plnenie disciplín

 

 • časový harmonogram môže byť upravený vzhľadom na počet prihlásených hasičských družstiev

 

Územné kolo súťaže hasičského dorastu prebehne v súlade so Súťažným poriadkom pre hasičský dorast, ktorý nadobudol platnosť 1. mája 2008 , ktorý je možné stiahnuť na stránke: dposr.sk

 

Kategórie a veková hranica:

 

Dorastenci vo veku od 15 – 18 rokov

Dorastenky vo veku od 15 – 18 rokov

 

– zmiešané hasičské družstvá sa evidujú v kategórii dorastencov. Ku dňu súťaže musí súťažiaci dosiahnuť vek 15 rokov, v deň súťaže súťažiaci nesmie dovŕšiť  19 rokov. Členovia súťažného družstva musia svoj vek pri prezentácii dokladovať preukazom totožnosti a členským preukazom DPO SR s príslušnosťou k súťažiacemu DHZ.

 

– hasičské družstvo pozostáva z 9 členov!

 

Disciplíny:

 

Požiarny útok s vodou – 2 pokusy elektronická časomiera

Štafeta 8 x 50 m – 2 pokusy  – oval

 

Nepovinná disciplína:

Prebor jednotlivca

 

 

Výstroj a výzbroj:

Odev: hasičská pracovná rovnošata v hasičskom družstve jednotná. Je povolené športové oblečenie. Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka a vrchný diel odevu musí prekrývať ramená.

 

Obuv: Šnurovacia, nesmú sa používať tretry a obuv s kovovými štupľami.

Prilba: v hasičskom družstve jednotná. Prilba musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Opasok: ľahký služobný, alebo bojový, umiestnený na vrchnej časti odevu.

Výzbroj:

 • 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu
 • pretlakový ventil nadstavený na 0,8 MPa !!!!!
 • Sací kôš so spätnou funkčnou klapkou bez úprav
 • 2 ks hadica B, 4 ks hadica C, nesmú byť kratšie ako 19 m a musia mať priemer 52 u C, a 75 u B / nie užšie / s minimálnou šírkou plochej hadice C 79 mm, B hadice 113 mm
 • 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav
 • 2 ks prúdnic C, o priemere výstrekovej hubice 12,5 mm a dĺžky 40 – 50 cm celkove
 • je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok
 • 2 ks kľúče na polospojky
 • 2 ks savice so skrutkovým spojením, alebo 4 ks savice s dĺžkou 1,6 m so skrutkovým spojením
 • u všetkých disciplín nie je povolené používať spojky ROTT
 • na poslednom úseku disciplíny štafeta 8 x 50 m je povolené použiť vlastné náradie / rozdeľovač, hadica / , ktoré zodpovedajú súťažnému poriadku a schváli ho technická kontrola, ostatné náradie na uvedenú disciplínu zabezpečí organizátor súťaže.

 

Protest: podávať písomnou formou do 10 minút od vykonania disciplíny – v súlade so smernicami pre súťaž hasičského dorastu.

 

Odvolávacia komisia na riešenie protestov: veliteľ ÚzK, hlavný rozhodca ÚzK, tajomník ÚzK, rozhodca disciplíny na ktorej bol protest podaný, veliteľ hasičského družstva

 

Štáb územného kola hasičského dorastu:

 

Veliteľ ÚzK: Ľubomír Mateáš

Hlavný rozhodca ÚzK: Ján Tichý

Tajomník ÚzK: Michaela Pa v o l k o v á

Rozhodca disciplíny požiarny útok: Marek Šimko

Rozhodca disciplíny štafeta 8 x 50 m: Martin Z a ch a r

Rozhodca disciplíny prebor jednotlivca: Stanislav Bobrovnícky

 

Vstupná kontrola, prezentácia :

Zacharová Janka, Urbanová Denisa, Michal Mažári, Mária Mišurová

 

Sčítacia komisia: Urban Miroslav, Thomka Ľubomír, Froľa Vladimír, Mgr. Martina Hrušková

 

Technická čata:  členovia DHZ Žabokreky

 

Doprava:

Hasičské družstvá sa dopravia vlastnými dopravnými prostriedkami / hasičskou technikou / a na vlastné náklady, alebo na náklady obce.

 

 

 

 

-3-

 

Prihlášky:

Riadne vyplnenú a opečiatkovanú prihlášku , ktorá tvorí prílohu pokynov doručiť na sekretariát ÚzO DPO SR Martin do 1. júna  2019 !!! Možnosť záväzne prihlásiť aj telefonicky p. Pavolkovej 0907 221 582.

 

Strava:

Stravovanie zabezpečí organizátor súťaže v spolupráci s DHZ Žabokreky. Každé riadne prihlásené hasičské družstvo obdrží pri prezentácii stravné lístky / na jedno HD 9 ks stravných lístkov + vodič + tréner /.

 

Poistenie:

Všetci súťažiaci Územného kola hasičského dorastu sú centrálne poistení osobitnou poistkou. Prípadný úraz je potrebné ihneď nahlásiť štábu súťaže.

 

Postup do KK súťaže hasičského dorastu

Do KK súťaže hasičského dorastu, ktoré sa uskutoční dňa 22.6.2019 v Námestove postúpia víťazi kategórie dorastenci, dorastenky.

 

 

Štáb Územného kola súťaže hasičského dorastu verí, že dodržaním súťažného poriadku a týchto pokynov, ako aj osobnou disciplínou a vystupovaním prispejú všetci účastníci k úspešnému priebehu tohto významného podujatia.

Napísal | 2019-03-28T17:12:49+02:00 marec 28th, 2019|Clanky|Komentáre vypnuté na Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže hasičského dorastu pre rok 2019