Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže DHZ 2019

//Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže DHZ 2019

Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže

Dobrovoľných hasičských zborov pre rok 2019

Stiahnuť prihlášku

 

V súlade s uzneseniami Územného výcvikového štábu a Územného výboru DPO SR Martin organizujeme Územné kolo súťaže DHZ  pre rok 2019 nasledovne:

 

Usporiadateľ: ÚzO DPO SR Martin v spolupráci s DHZ Kláštor pod Znievom

Miesto: ihrisko Kláštor pod Znievom

Termín: 18. 05. 2019

Začiatok akcie: 8,00 hod.

 

Územné kolo súťaže DHZ prebehne v súlade so Súťažným poriadkom DPO SR. V prípade, že uvedený materiál nemáte je potrebné vyzdvihnúť si tento na sekretariáte ÚzO DPO SR Martin, alebo na stránke www.dposr.sk, www.dpoovmartin.sk

 

Doprava:

Hasičské družstvá  sa dopravia vlastnými dopravnými prostriedkami / hasičskou technikou/ a na vlastné náklady, alebo na náklady zriaďovateľa DHZ / Obecný úrad, Mestský úrad, právnická osoba/.

 

Čas príchodu hasičských družstiev :

do 7,15 hod. – príchod hasičských družstiev

7,15 – 7,45 hod. – registrácia hasičských družstiev

8,00 hod. – nástup HD, zahájenie súťaže

 

Kategórie :

Muži

Ženy

  • počet členov hasičského družstva 9 vrátane veliteľa
  • v súťažnom družstve môžu štartovať maximálne 3 súťažiaci dorasteneckého veku

15 – 18 rokov

 

Disciplíny:

Požiarny útok s vodou – 1 pokus povinný, 2 pokus ľubovoľný

Štafeta 8 x 50m   – 1 pokus  /oval /   povinný, 2 pokus ľubovoľný

Pretek jednotlivca

 

Výstroj a výzbroj:

 

Odev: hasičská pracovná rovnošata v hasičskom družstve jednotná. Je povolené športové oblečenie. Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka  a vrchný diel odevu musí prekrývať ramená.

Obuv: šnurovacia v družstve jednotná. Tretry sú povolené.

Prilba: v HD jednotná. Prilba musí spĺňať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Opasok: ľahký služobný, alebo bojový, umiestnený na vrchnej časti odevu /opasok v UBE sa nepočíta/.

 

Výzbroj:

 

– pretlakový ventil nadstavený na 0,8 MPa

– 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu

– 1 ks sací kôš so spätnou funkčnou klapkou bez úprav

– 2 ks hadice B s priemerom 75 mm, šírkou plochej hadice 113 mm, dĺžkou hadice 20 m +/- 1 m

– 4 ks hadice C s priemerom 52 mm, šírkou plochej hadice 79 mm, dĺžkou hadice 20 m +/- 1 m

– 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav

– 2 ks prúdnic C s priemerom výstrekovej hubice 12,5 mm a dĺžky 40 – 50  cm celkove

– je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok

– 2 ks kľúče na polospojky

– 2 ks savice s dĺžkou 2,5 m so skrutkovým spojením

– u všetkých disciplín nie je dovolené používať spojky ROTT

  • pokus na disciplíne požiarny útok s vodou je možné vykonať jedine s použitím pretlakového ventilu dodaného organizátorom, namontovaného na výtlačné hrdlo prenosnej motorovej striekačky pred dopravné vedenie. Tento bude nastavený na rovnakú hodnotu pre všetky hasičské družstvá.

 

  • Pokus o naštartovanie, respektíve naštartovanie prenosnej motorovej striekačky na základni sa nepovažuje za porušenie súťažného poriadku.

 

  • na poslednom úseku štafetového behu je povolené použiť vlastné náradie / rozdeľovač, hadica/, ktoré zodpovedajú súťažnému poriadku a schváli ho technická kontrola, ostatné náradie na štafetový beh zabezpečí organizátor súťaže

 

Protesty podávať písomnou formou  do 10 minút od vykonania disciplíny – v súlade so smernicami pre súťaž DHZ

 

 

Štáb Územného kola súťaže DHZ:

 

Veliteľ  súťaže: Ján Mažári

Hlavný rozhodca súťaže: Ľubomír Mateáš

Tajomník súťaže: Michaela Pavolková

Rozhodca disciplíny požiarny útok: Michal Čižniar

Rozhodca disciplíny štafetový beh 8x50m: Martin Zachar

Rozhodca disciplíny pretek jednotlivca: Milan Mišura

Rozhodcov na Územné kolo zabezpečí ÚzO DPO SR Martin prostredníctvom pozvánok!

 

Vstupná kontrola, prezentácia:

Členovia: Denisa Urbanová, Janka Zacharová, Ľuboš Thomka

Technická kontrola:  členovia DHZ Kláštor pod Znievom

Komentátor: Milan Mažári

 

Predseda sčítacej komisie: Miroslav Urban

Člen: Vladimír Froľa

Člen: Ján Blahušiak

 

Propagačná komisia: Miroslav Urban, Milan Remeň / televízia Turiec, fotodokumentácia, články do Života Turca, časopisu Požiarnik /

 

Odvolávacia komisia / protesty /: veliteľ súťaže, hlavný rozhodca súťaže, tajomník súťaže, rozhodca disciplíny na ktorej bol protest podaný a veliteľ hasičského družstva.

 

Prihlášky:

Riadne vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku, ktorá tvorí prílohu organizačného zabezpečenia doručiť na sekretariát ÚzO DPO SR Martin do 10.5. 2019 !!!  Prípade záväzne nahlásiť telefonicky p. Pavolkovej 0918790352, 0907 221582

V opačnom prípade nemôže ÚzO DPO SR Martin zabezpečiť stravu pre hasičské družstvo .

 

Strava:

Stravovanie zabezpečuje organizátor súťaže v spolupráci s DHZ Kláštor pod Znievom. Každé riadne prihlásené hasičské družstvo obdrží pri prezentácii stravné lístky / na jedno HD 9 ks stravných lístkov + vodič /.

 

Poistenie:

Všetci  účastníci Územného kola súťaže DHZ sú centrálne poistení osobitnou poistkou . Prípadný úraz je potrebné ihneď ohlásiť.

 

Štartové čísla:

Štartové číslo bude pridelené HD hneď pri prezentácii. Strata a poškodenie štartového čísla bude spoplatnené 4 eurá

 

Postup do Krajského kola súťaže DHZ:

Do KK súťaže DHZ postúpi víťaz v kategórii muži, ženy. KK súťaže DHZ sa uskutoční dňa 22.6.2019 v Námestove. KO DPO SR Žilina vydá k uvedenému KK organizačné zabezpečenie , ktoré víťazné družstvá obdržia pri vyhodnotení ÚzK súťaže DHZ.

 

Štáb Územného kola súťaže DHZ  v hasičskom športe verí, že dodržaním súťažného poriadku a týchto pokynov, ako aj osobnou disciplínou a vystupovaním prispejú všetci účastníci k úspešnému priebehu tohto významného podujatia.

Napísal | 2019-03-28T17:08:12+02:00 marec 28th, 2019|Clanky|Komentáre vypnuté na Organizačné zabezpečenie Územného kola súťaže DHZ 2019