Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí

//Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí

Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí

 

Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí členov Dobrovoľných hasičských zborov

Výbor Územnej organizácie DPO SR Martin na svojom zasadnutí schválilo pokyn k vykonaniu Výročných členských schôdzí členov Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré budú zvolané v termínoch:

Od 13.1.2018 – 31.03.2018

Výročné členské schôdze zhodnotia dosiahnuté výsledky v činnosti Dobrovoľného hasičského zboru, hospodárenie v DHZ za uplynulé obdobie a na základe rozboru práce príjmu opatrenia  na skvalitnenie a prehĺbenie výchovnej, preventívnej a represívnej činnosti a úloh vyplývajúcich z vlastných uznesení a uznesení vyšších stupňov. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať,  práci s mládežou a otázkam rozvoja členskej základne. Je potrebné stanoviť si plán činnosti  a rozpočet na ďalšie obdobie. V roku 2016 prebehli voľby do výborov DHZ . V prípade potreby  zmeniť  funkcionára

[button open_new_tab=“true“ color=“accent-color“ hover_text_color_override=“#fff“ size=“small“ url=“http://dpoovmartin.sk/wp-content/uploads/2016/01/V%C4%8CS-pokyn-1.doc“ text=“Stiahnuť celú verziu pokynu“ color_override=““]

vo výbore, alebo štatutár je potrebné zaradiť do programu doplňujúce voľby.

Program VČS členov DHZ:

 

 1. Otvorenie rokovania
 2. Voľba návrhovej v prípade doplňujúcich volieb aj volebnej komisie
 3. Správa o činnosti DHZ za uplynulé obdobie
 4. Správa o hospodárení DHZ za uplynulé obdobie
 5. Správa revíznej komisie DHZ k predloženej správe o hospodárení
 6. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
 7. Diskusia
 8. Plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
 9. Schválenie uznesenia
 10. Záver

 

Výročné členské schôdze  členov Dobrovoľných hasičských zborov majú významné miesto medzi Územnými valnými zhromaždeniami delegátov DHZ, nakoľko DHZ sú pilierom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. V nich sa realizujú i uznesenia vyšších orgánov DPO SR. Preto sú DHZ v teritóriu svojho pôsobenia určitým garantom požiarnej bezpečnosti obce, chránia fyzické a právnické osoby pred škodami, ktoré spôsobujú požiare, havárie a živelné pohromy.

 

Doporučenie pre výbory DHZ:

 • za prípravu VČS členov DHZ, pozvanie členov DHZ, starostu obce, hostí najmenej 7 dní pred rokovaním je zodpovedný výbor DHZ
 • povinnosťou DHZ je upovedomiť o konaní , alebo preložení VČS členov DHZ delegáta ÚzO DPO SR Martin a to pozvánku, alebo telefonicky
 • vedením rokovania VČS členov DHZ poveriť predsedu DHZ, alebo člena výboru, ktorý je schopný správne reagovať na danú situáciu a položené otázky
 • za prípravu prezenčných listín zodpovedá výbor DHZ
 • správu o činnosti DHZ by mal predložiť predseda DHZ, veliteľ DHZ, alebo tajomník DHZ
 • správu o hospodárení DHZ / pohyby v pokladni a na účte DHZ, stav inventarizácie majetku, predloží pokladník DHZ
 • záverečnú správu k správe o hospodárení predloží predseda revíznej komisie pri DHZ
 • VČS členov DHZ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov DHZ. Za platnosť uznesenia sa musí vysloviť najmenej nadpolovičná väčšina prítomných členov DHZ s výnimkou zrušenia DHZ. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov DHZ ani po pol hodine čakacej doby, môže VČS DHZ rokovať aj pri nižšom počte členov, ak takýto návrh predloží výbor a väčšina prítomných vysloví súhlas s rokovaním. Z rokovania VČS sa vyhotovuje zápisnica, jej prílohou sú písomné dokumenty prerokúvané na VČS a prezenčná listina. Jedno vyhodnotenie týchto dokumentov odovzdáva DHZ na sekretariát ÚzO DPO SR Martin do 15 dní od rokovania VČS k ďalšiemu spracovaniu.

 

Požiadavky ÚzO DPO SR Martin:

Pre dobrý a úspešný priebeh VČS závisí včasná príprava VČS a materiálov na rokovanie. Preto je potrebné:

 • včas zabezpečiť a pripraviť vhodnú miestnosť pre rokovanie VČS členov DHZ
 • včas odoslať pozvánky na VČS členom DHZ, delegátovi ÚzO DPO SR Martin, starostovi obce, pozvaným hosťom, uskutočnenie VČS dať na vedomie svojim členom aj formou obecného rozhlasu
 • v dostatočnom časovom predstihu spracovať písomné materiály pre VČS podľa programu rokovania
 • podľa možnosti dodržať navrhované termíny konania rokovaní VČS tak, ako sú uvedené v časovom pláne konania VČS členov DHZ
 • ak si podmienky DHZ vyžadujú zmenu oproti navrhovanému termínu konania VČS, je potrebné túto zmenu včas oznámiť delegátovi ÚzO DPO SR Martin a na sekretariát ÚzO DPO SR Martin č.t.: služobný – 0918 790352,  Michaela Pavolková – 0907 221582
 • po skončení rokovania VČS vyplní delegát ÚzO DPO SR Martin spoločne s funkcionármi DHZ tlačivo „Zhodnotenie VČS členov DHZ“, ktoré obdržia všetky DHZ v okrese
 • ďalej všetky ostatné materiály, ktoré budú na rokovaní VČS prejednané doručiť na sekretariát ÚzO DPO SR Martin do 15 dní od rokovania VČS!!!
 • DHZ si na tlačivo „Zhodnotenie VČS členov DHZ“ navrhnú funkcionára na ktorého mu bude zo strany ÚzO DPO SR Martin doručovaná pošta pre DHZ, emailovú adresu DHZ, alebo štatutára DHZ, telefonický kontakt!!!

 

Za dobrý priebeh VČS členov  DHZ si ÚzO DPO SR  Martin dovolilo pripraviť niekoľko pomôcok pre prípravu VČS.

Potrebné materiály pre konanie VČS členov DHZ:

 • prezenčné listiny
 • pozvánka na rokovanie VČS
 • správa o činnosti DHZ
 • správa o hospodárení DHZ
 • kandidátka pre voľbu nového výboru DHZ
 • plán hlavných úloh DHZ na ďalšie obdobie
 • návrh na uznesenie
 • zápis z rokovania VČS členov DHZ

 

Prezenčné listiny – musia obsahovať dátum a miesto konania VČS, hodinu začiatku konania akcie a tiež ukončenie akcie. Prezenčné listiny spracovať pre členov DHZ, pozvaných hostí / delegát ÚzO DPO SR Martin, starostovia, sponzori,…/

 

Pozvánka na rokovanie VČS –  musí obsahovať hlavičku DHZ, vec pozvania, dátum , hodinu a miesto konania VČS, program VČS. Pozvánku opečiatkovať razítkom DHZ, potvrdiť podpisom predsedu DHZ.

 

Správa o činnosti DHZ – uvedenú správu o činnosti DHZ by mal predložiť predseda DHZ. V správe je potrebné zhodnotiť plnenie úloh na úseku práce s mládežou, na úseku represívnom / zásahy DHZ, taktické cvičenia, súťaže,…./, školenia a výcviku, v propagácii a odbere požiarnickej tlače, v brigádnickej činnosti, v pomoci obciam, či mestám, starostlivosť o hasičskú techniku, výstroj , výzbroj, hasičskú zbrojnicu, kultúrne akcie, prevenciu, odborná spôsobilosť veliteľa, preventivára.  Stav členskej základne, stav výstroja a výzbroja V správe by mala byť zahrnutá i práca výboru DHZ / koľkokrát zasadal, plnenie prijatých uznesení/, menovite vyzdvihnúť aktívnych členov DHZ.

 

Správa o hospodárení DHZ – správu o hospodárení predloží členom DHZ pokladník DHZ. Správa by mala obsahovať rozbor finančného hospodárenia DHZ za uplynulé obdobie, zhodnotenie plnenia členských príspevkov, pohyby v pokladni a na účte DHZ, inventarizácia majetku, návrh finančného rozpočtu na nasledujúci rok.

 

Správa revízora DHZ – revízor DHZ predloží svoje stanovisko k predloženej správe o hospodárení DHZ, ktorú predložil členom pokladník DHZ….či je v súlade so Smernicami pre hospodárenie DHZ.

 

Plán Hlavných úloh DHZ – uvedený plán predloží veliteľ DHZ. Tento plán je považovaný za základný dokument pre konkrétnu činnosť DHZ v príslušnom kalendárnom roku. Mal by obsahovať čo bude členská základňa plniť na úseku protipožiarnej prevencie, výchovy, propagácie, v takticko-technickej príprave, školení a výcviku, v príprave a zapojení hasičských družstiev do súťaží / dospelých, dorastu, mládeže- územné súťaže, pohárové súťaže, ligy/ , v práci s mládežou – iná aktivita, v rozširovaní členskej základne, v odbere a využívaní pož. tlače, v účasti do odborných kurzov v OŠ PO Martin.

 

V prílohe Vám zasielame vzor plánu hlavných úloh pre rok 2018, ktorý môžete a nemusíte použiť.

 

Uznesenie – uznesenie pripravuje zvolená trojčlenná návrhová komisia priamo na rokovaní VČS. Predseda návrhovej komisie predkladá VČS na schválenie uznesenie, plán hlavných úloh na ďalšie obdobie a finančného rozpočtu pre  rok 2018.

 

Zápis z rokovania VČS – zápis vyhotoví tajomník DHZ. Mal by obsahovať celý priebeh rokovania, včetne diskusie. Uvedený zápis je potrebné predložiť k materiálom pre ÚzO DPO SR Martin.

 

             

Výbor ÚzO DPO SR Martin vyslovuje presvedčenie, že členovia výborov Dobrovoľných hasičských zborov a delegáti ÚzO DPO SR Martin určení zúčastniť sa rokovaní VČS urobia všetko potrebné pre úspešné zabezpečenie prípravy a vykonania VČS členov DHZ v navrhovaných termínoch.

 

Napísal | 2018-03-04T16:49:53+00:00 december 18th, 2017|Clanky|Komentáre vypnuté na Pokyn k príprave a vykonaniu výročných členských schôdzí