Monthly Archives

marec 2017

Uznesenie z Valného zhromaždenia

Od | Clanky | Bez komentara

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Martin

U Z N E S E N I E

Valného zhromaždenia Územného výboru DPO SR Martin,

konaného dňa 18. februára 2017 v Belej Duliciach

            Valné zhromaždenie Územnej organizácie DPO SR Martin dnešným rokovaním a prijatými závermi potvrdzuje svoj postoj k plneniu úloh z predchádzajúceho OVZ, konaného v roku 2012. V intenciách priebehu rokovania Valného zhromaždenia Územnej organizácie DPO SR Martin a vyslovených názorov delegátov tohto rokovania bude sa Územná organizácia DPO SR Martin  aj v nasledujúcom funkčnom období usilovať o ďalšiu efektívnosť a kvalitu svojej práce, s cieľom odstrániť z nej všetky doterajšie nedostatky. Toto zameranie sa dotýka komplexne najmä riadiacej práce všetkých orgánov počínajúc výbormi DHZ a pokračujúc okrskovým systémom a orgánmi Územnej  organizácie DPO SR Martin.

Zobrazit cele

Uznesenie z 1. zasadnutia Pléna

Od | Clanky | Bez komentara

Územná organizácia DPO SR Martin

U Z N E S E N I E

z 1. zasadnutia Pléna Územnej organizácie DPO SR Martin , konaného dňa 18. februára 2017 v Kultúrnom dome obce Belá Dulice

  1. zasadnutie Pléna ÚzO DPO SR Martin, konané dňa 18. februára 2017 prerokovalo a po vyjadrení stanovísk členov Pléna ÚzO DPO SR Martin k prerokúvaným písomným materiálom:

Zobrazit cele

Watch Dragon ball super